Archiwum wpisów

Sybskrybuj mój kanał RSS

Sponsorzy i Partnerzy

Regulamin usług SMS Premium

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. https://e-wynagrodzenie.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Mariusz Guździoł, adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Bukowa 20, NIP:622-264-36-64, tel. 607 319 181, marjian88[at]tlen.pl.
 2. Niniejszy regulamin określa rodzaj i zakres świadczenia usługi SMS premium, w tym warunki jej świadczenia.

DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin;
 2. Serwis – witryna internetowa https://e-wynagrodzenie.pl;
 3. Operator – Mariusz Guździoł, adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Bukowa 20, NIP: 622-264-36-64;
 4. Użytkownik – osoba fizyczna;
 5. SMS Premium – usługa telekomunikacyjna w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne polegająca na wysłaniu SMS (Short Message Service) o podwyższonej opłacie w celu uzyskania dostępu do materiałów płatnych w serwisie.

ZASADY KORZYSTANIA Z SMS PREMIUM

 1. Usługa SMS Premium oferowana jest Użytkownikom posiadającym telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne umożliwiające odbieranie wiadomości typu SMS w standardzie GSM.
 2. Użytkownik, aby uzyskać czasowy dostęp do płatnych materiałów na stronie serwisu wysyła SMS z kodem na numer SMS Premium. Serwis wyróżnia trzy numery SMS Premium odblokowujące dostęp na określoną ilość czasu, na które można wysłać SMS.
 3. Treść SMS służąca zamówieniu żetonów, jak również odpowiedni numer SMS Premium wraz z kosztem jego wysłania brutto wskazane są na stronie Serwisu.
 4. W odpowiedzi na zamówienie wysłane poprzez SMS Premium, Użytkownik zwrotnie otrzymuje wiadomość SMS z kodem aktywującym dostęp do materiałów płatnych w serwisie o braku możliwości otrzymania takiego kodu.
 5. Użytkownik zamówiony kod poprzez SMS Premium, otrzymuje na w terminie do 30 minut od momentu wysłania wiadomości SMS.
 6. Zamówienie kodu dokonane za pośrednictwem SMS Premium nie mogą być modyfikowane i mają charakter nieodwracalny.
 7. W przypadku wysłania SMS Premium o błędnej treści bądź na niewłaściwy numer, Użytkownik otrzyma zwrotną wiadomość SMS z informacją o błędzie.

ZASTRZEŻENIA

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Użytkownika związane z wysłaniem wiadomości SMS niezgodnie z niniejszym regulaminem lub informacjami zawartymi na stronach Serwisu.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie SMS w przypadku, gdy Użytkownik będzie poza zasięgiem sieci bądź nie będzie miał włączonego telefonu lub innego urządzenia z którego wysłał SMS Premium.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Użytkownika kodu bądź wybranie błędnego numeru SMS Premium.
 4. Operator uprawniony jest do prowadzenia prac konserwacyjnych w Serwisie, które mogą powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystania z SMS Premium. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania,będzie publikowany na stronie Serwisu, przed rozpoczęciem ww. prac.
 5. Kody dostępu uzyskane przez użytkownika mogą zostać tylko i wyłącznie wykorzystane w serwisie.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące świadczonych usług w Serwisie należy zgłosić Operatorowi pisemnie (adres: Mariusz Guździoł, 63-400 Ostrów Wielkpolski, ul. Bukowa 20).
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin w pierwotnym brzmieniu wchodzi w życie w momencie zamieszczenia jego na stronie internetowej Serwisu.
 2. Operator jest uprawniony do zamiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu pojawi się na stronie głównej Serwisu i staje się skuteczna wobec Użytkowników w terminie 14 dni od momentu udostępnienia treści zmienionego Regulaminu w Serwisie. Wszelkie czynności realizowane w Serwisie przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującego Regulaminu. Dalsze korzystania z Serwisu oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie, zaś odmowa akceptacji nowego Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy i zaprzestaniem korzystania z Serwisu.
 3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.